Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Welzijn en Zorg

Vergelijking met andere gemeenten

Sinds 2016 neemt Nijmegen deel aan de Arrangementenmonitor. Deze monitor is een uitvloeisel van de convenanten tussen gemeenten en zorgverzekeraar VGZ. De monitor bevat een grote diversiteit aan gegevens uit de breedte van het sociaal domein. Een groot deel van de data wordt door de gemeenten zelf aangeleverd. Daarnaast bevat de monitor onder meer data uit de bevolkingsonderzoeken van de GGD én en het UWV. De monitor biedt naast benchmarkmogelijkheden ook verdiepende analyses.

De vergelijking met de ander grotere steden in deze monitor (Den Bosch, Eindhoven, Maastricht, Venlo) laat zien dat in Nijmegen het percentage volwassenen (23-64 jaar) Wmo-cliënten is iets hoger is dan gemiddeld. Voor een groot deel lijkt dat veroorzaakt te worden door het grotere aandeel mensen dat (een zwaardere vorm) van begeleiding krijgt, maar ook bij beschermd wonen, de huishoudelijke hulp en de woonvoorzieningen is het aandeel groter. Een ander veld waarin Nijmegen relatief hoog scoort is de participatiewet. Het percentage bijstandsgerechtigden is iets hoger dan bij de andere steden in de monitor. Als het gaat om de jeugdhulp als geheel is het beeld vrij gemiddeld, maar daarbinnen is te zien dat Nijmegen meer cliënten heeft in de jeugd GGZ.

Voor een deel komt dit beeld ook naar voren in de landelijke benchmark zoals in de landelijke monitor sociaal domein op de site “waarstaatjegemeente.nl” van de VNG. Het percentage huishoudens met hulp in het huishouden en verblijf en opvang ligt boven het gemiddelde van de steden met 100.000 tot 300.000 inwoners. M.b.t. ondersteuning thuis (begeleiding en dagbesteding) is dat ook het geval, maar in mindere mate. Bij de hulpmiddelen is het gebruik in Nijmegen juist minder. Voor wat betreft de jeugdhulp wijken de percentages voor hulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering niet af van de Nederlandse steden, qua jeugdhulp zonder verblijf is het aandeel lager. Als het gaat om de eerstelijnszorg is het percentage verzekerden dat gebruik maakt van huisartsenzorg in Nijmegen iets hoger dan in de referentiesteden (op basis van cijfers over 2016). Ook het gebruik van zorg vanuit de volwassenen GGZ is groter.

Verder springt ook in de landelijke monitor sociaal domein Nijmegen eruit met een hoog percentage uitkeringsgerechtigden in de P-wet. In het eerste half jaar van 2019 was het percentage Nijmegenaren van 18 en ouder met een bijstandsuitkering 6,2, terwijl dit voor de vergelijkingssteden 4,5 was.

Behalve op basis van registraties zijn ook vergelijkingen mogelijk van gegevens over belevingen, waaronder op het vlak van cliënttevredenheid. In de monitor sociaal domein laten de bevindingen uit het cliëntervaringsonderzoek 2019 zien dat Nijmegen op de effectiviteit van de Wmo-ondersteuning niet ongunstig scoort, maar toch iets minder dan het gemiddelde voor de steden 100.000-300.000.  Dat geldt voor aspecten als de aansluiting op de behoefte, eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van het leven.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38