Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Veiligheid

Vernieling en overlast

  • Het aantal geregistreerde vernielingen vertoont een dalende tendens.
  • Enkele gegevens duiden op een afname van jeugdoverlast (minder meldingen; afname van door bewoners ervaren jeugdoverlast; staat niet meer in top 10 van belangrijkste buurtproblemen volgens bewoners).
  • Enkele gegevens duiden op een toename van drugsoverlast (meer meldingen drugs- en drankoverlast; toename van door bewoners ervaren drugsoverlast, wordt vaker dan in 2015 door bewoners genoemd als een belangrijk stadsprobleem).
  • Het aantal meldingen van overlast door zwervers vertoont een stijgende lijn.

Signalen voor afname jeugdoverlast en toename drugsoverlast en overlast zwervers

Het aantal geregistreerde vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde vertoont een dalende tendens: van 9,9 per 1.000 inwoners in 2013 naar 6,7 per 1.000 inwoners in 2019. In 2019 bleef het aantal geregistreerde meldingen van vernieling ongeveer gelijk (843 versus 827 in 2018). In 2019 gaf bijna 6% van de Nijmegenaren (15 jaar en ouder) aan dat men in het voorgaande jaar slachtoffer van 1 of meer vandalismedelicten werd (versus 7,5% in 2016).

Het aantal geregistreerde meldingen van jeugdoverlast was in 2019 (814) hoger dan in 2018 (696), maar lager dan in de jaren daarvoor (ruim 900). Aansluitend bij de daling van de geregistreerde jeugdoverlast, is het aantal Halt-verwijzingen van 12-17-jarigen de laatste jaren afgenomen (van 151 per 10.000 12-17-jarigen in 2014 naar 84 in 2018). Het percentage 12-23-jarigen met een jeugdreclasseringsmaatregel is de laatste jaren tamelijk stabiel (0,4% in het eerste halfjaar van 2018 versus 0,5 in de voorgaande jaren).
Het aantal meldingen van overlast door zwervers vertoont een stijgende lijn (van 228 in 2015 naar 484 in 2019). Het aantal meldingen over drugs- en drankoverlast is in 2018 en 2019 hoger dan in de jaren daarvoor. Het aantal meldingen over verwarde personen bleef in 2019 ongeveer gelijk (1.224 versus 1.202 in 2018).

2015

2016

2017

2018

2019

gemiddeld

vernieling

1.090

1.082

979

827

843

964

vandalisme en baldadigheid

137

105

83

61

59

89

jeugdoverlast

908

918

941

696

814

855

drugs-/drankoverlast

712

789

797

971

988

851

drugsbezit

48

62

65

76

73

65

geluidshinder horeca

348

254

205

187

207

240

geluidshinder evenementen

28

67

66

39

34

47

geluidshinder overig

1.829

1.892

2.119

1.937

1.866

1.929

burengerucht

421

438

436

482

474

450

overlast zwervers

228

307

321

335

484

335

overlast door verwarde persoon

883

1.288

1.005

1.202

1.224

1.120

overlast prostitutie

25

25

18

12

13

19

Figuur: Geregistreerde overlast in de periode 2015-2019. Bron: politiestatistieken.

Een vast patroon is dat enkele soorten overlast, onder meer vanwege de uitgaansfunctie, relatief veel in Nijmegen-Centrum voorkomen: geluidshinder horeca, drugs- en drankoverlast, overlast van zwervers en jeugdoverlast.

In ons bevolkingsonderzoek (Burgerpeiling) vragen we aan Nijmegenaren of specifieke vormen van overlast naar hun idee vaak in de woonbuurt voorkomen.

Figuur: Percentage Nijmegenaren dat de indruk heeft dat overlast in de buurt vaak voorkomt, naar soorten overlast. Bron: Burgerpeiling, O&S.

Het percentage Nijmegenaren met de indruk dat jongerenoverlast vaak voorkomt, is gedaald van 14% in 2017 naar 10% in 2019. In Nijmegen-Centrum en de wijken ’t Broek, Nije Veld, Meijhorst, Zwanenveld, Tolhuis en Aldenhof is dit percentage hoger.
Jongerenoverlast staat in 2019 niet meer in de top 10 van de met voorrang aan te pakken buurtproblemen volgens Nijmegenaren. Ook noemen in 2019 minder Nijmegenaren jongerenoverlast als reden voor onveiligheidsgevoelens.

Het percentage met de indruk dat drugsoverlast vaak voorkomt, is gestegen van 6% in 2013 naar 9% in 2017 en 2019. In Nijmegen-Centrum en de wijken Neerbosch-Oost, ’t Broek, ’t Acker, Nije Veld, Tolhuis, Meijhorst, Zwanenveld, Bottendaal, Wolfskuil en Biezen is dit percentage hoger. ‘Drugsdealers en/of drugsverslaafden in de buurt’ behoort tot de meest genoemde redenen voor onveiligheidsgevoelens in de buurt. Verder staat drugsoverlast op de tiende plek in de top tien van met voorrang aan te pakken buurtprobleem en op de vijfde plek in de top tien van de belangrijkste stadsproblemen volgens Nijmegenaren. Drugsoverlast is vaker dan in 2015 als een van de belangrijkste stadsproblemen genoemd (door 5% in 2019 versus 2% in 2015).

Stedenvergelijking: gemiddeld beeld voor overlast

  • Net als in Nijmegen zien we ook in de benchmarksteden een dalende tendens voor het aantal geregistreerde vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde.
  • In 2019 was het aantal geregistreerde vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde in Nijmegen lager dan gemiddeld in de benchmarksteden (6,7 respectievelijk 8,0 per 1.000 inwoners).
  • In 2019 lag het percentage Nijmegenaren dat aangaf dat men in het voorgaande jaar slachtoffer werd van een vandalismedelict (bijna 6%) in de buurt van het gemiddelde voor de benchmarksteden (ruim 6%).
  • Voor de ervaren overlast in de woonbuurt van rondhangende jongeren, buurtbewoners, drugsgebruik/drugshandel, te hard rijdend verkeer en agressief verkeersgedrag scoort Nijmegen in 2019 tamelijk gemiddeld.
  • Het aantal Halt-verwijzingen lag in 2018 in Nijmegen beduidend lager dan in de benchmarksteden (84 per 10.000 12-17-jarigen versus gemiddeld 147 voor de benchmarksteden).
  • Het percentage 12-23-jarigen met een jeugdreclasseringsmaatregel lag in 2018 in Nijmegen de buurt van het gemiddelde voor de benchmarksteden (0,4% versus gemiddeld 0,5 voor de benchmarksteden).
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38