Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Veiligheid

Inbraak en diefstal

 • Het aantal geregistreerde gevallen van inbraak en diefstal is in de periode 2013 -2018 sterk gedaald.
 • In 2019 zien we een lichte toename, onder meer door een toename van het aantal woninginbraken en fietsendiefstallen.

Stijging inbraak en diefstal na periode van forse daling

Het aantal geregistreerde gevallen van inbraak en diefstal is in de periode 2013 -2018 sterk gedaald: van 69 per 1.000 inwoners in 2013 naar 37 per 1.000 inwoners in 2018. In 2019 is er een lichte toename naar 39 per 1.000 inwoners.
In 2019 zien we een toename van de volgende soorten diefstal en inbraak:

 • Het aantal geregistreerde woninginbraken steeg van 434 in 2018 naar 490 in 2019. Dit na een langere periode van forse daling (van 1.447 in 2012 naar 434 in 2018). Bij 21% van de in 2019 geregistreerde woninginbraken gaat het om pogingen tot woninginbraak (tegenover 22% gemiddeld voor de afgelopen 5 jaar).
 • Het aantal geregistreerde fietsendiefstallen steeg van 1.804 in 2018 naar 2.222 in 2019. Dat is iets hoger dan het gemiddelde voor de afgelopen 5 jaar (2.159).
 • Het aantal gevallen van zakkenrollerij steeg naar van 293 in 2018 naar 340 in 2019. Dat is lager dan het gemiddelde voor de afgelopen 5 jaar (370).

Aan de andere kant daalde het aantal geregistreerde auto-inbraken van 1.234 in 2018 naar 966 in 2019. Dat is lager dan het gemiddelde voor de afgelopen 5 jaar (1.132). Voor de meeste soorten inbraak en diefstal geldt dat het aantal geregistreerde gevallen in 2019 lager is dan het gemiddelde voor de afgelopen 5 jaar.

 

2015

2016

2017

2018

2019

gemiddeld

woninginbraak

678

674

559

434

490

567

diefstal uit schuur, garage e.d.

331

252

221

177

196

235

auto-inbraak

1.318

1.040

1.102

1.234

966

1.132

diefstal motorvoertuigen

456

281

203

197

209

269

fietsendiefstal (incl. brom- en snorfietsen)

2.610

2.373

1.786

1.804

2.222

2.159

diefstal af/uit/van overige voertuigen

196

186

176

162

271

198

zakkenrollerij (zonder geweld)

370

423

425

293

340

370

winkeldiefstal

723

708

643

653

640

673

bedrijfsinbraak

197

304

234

186

171

218

diefstal en inbraak overige instellingen

76

87

69

50

48

66

Figuur: Geregistreerde vermogensdelicten in de periode 2015-2019. Bron: politiestatistieken.

Een vast patroon is dat enkele soorten diefstal relatief veel voorkomen in Nijmegen-Centrum: zakkenrollerij, winkeldiefstal en fietsendiefstal. Dit heeft te maken met de centrumfuncties (winkelcentrum, uitgaansleven).
Gegevens over slachtofferschap uit bevolkingsonderzoek (uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor voor de Nijmeegse respondenten) vullen de cijfers over de geregistreerde criminaliteit aan, omdat in het bevolkingsonderzoek ook gevraagd wordt naar de misdrijven waarvan geen aangifte is gedaan. In 2019 zijn de slachtofferpercentages voor vermogensdelicten (iets) lager dan in de jaren 2015, 2016 en 2017. Zo daalde bijvoorbeeld het percentage Nijmegenaren (15 jaar en ouder) dat slachtoffer werd van woninginbraak van 3,5% in 2015 naar 2,4% in 2019.

Figuur: Slachtofferpercentages Nijmegenaren voor enkele vermogensdelicten. Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor (tweejaarlijkse meting vanaf 2017).

Het percentage dat aangaf dat men in het voorgaande jaar slachtoffer werd van 1 of meer inbraken en diefstallen daalde van 18,2% in 2015 naar 12,3% in 2019.
In de landelijke Veiligheidsmonitor (2019) is gevraagd naar vier technische maatregelen tegen woninginbraak: 65% van de Nijmegenaren heeft buitenverlichting, 54% extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren, 19% (rol)luiken voor ramen en/of deuren, 8% een alarminstallatie, 7% camerabewaking en 7% een raamsticker of certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Ook is gevraagd is naar vier sociaal preventieve maatregelen: 70% van de Nijmegenaren laat waardevolle spullen vaak niet in de auto achter, 49% zet de fiets indien mogelijk vaak in een bewaakte fietsenstalling neer, 35% laat ’s avonds vaak licht laten branden wanneer er niemand thuis is en 27% van de Nijmegenaren laat vaak waardevolle spullen thuis als men ergens naartoe gaat.
Er is in de periode 2012-2019 niet veel veranderd als het gaat om de mate waarin Nijmegenaren preventieve maatregelen nemen.
In 2019 is in de landelijke Veiligheidsmonitor voor het eerst gevraagd naar preventieve buurtvoorzieningen; 16% van de Nijmegenaren geeft aan gebruik te maken van Burgernet, 11% van WhatsApp-buurtpreventie en 3% van een buurt- of burgerwacht.

Stedenvergelijking: meer geregistreerde gevallen van fietsendiefstal en auto-inbraak

 • Net als in Nijmegen is ook in de benchmarksteden het aantal geregistreerde gevallen van inbraak en diefstal sinds 2013 fors gedaald.
 • In 2019 is het aantal geregistreerde gevallen van inbraak en diefstal in Nijmegen hoger dan gemiddeld in de benchmarksteden (39 respectievelijk 33 per 1.000 inwoners). Dat heeft te maken met een hoger aantal geregistreerde fietsendiefstallen (10,7 per 1.000 inwoners tegenover gemiddeld 7,9 in de benchmarksteden) en auto-inbraken (5,5 per 1.000 inwoners tegenover gemiddeld 3,6 in de benchmarksteden).
 • In 2019 lag het percentage Nijmegenaren dat aangaf dat men in het voorgaande jaar slachtoffer werd van diefstal en/of inbraak (12%) niet ver van het gemiddelde voor de benchmarksteden (11%). Dit verschil is niet significant.
 • Ook voor de mate waarin bewoners preventieve maatregelen tegen inbraak en diefstal toepassen, scoort Nijmegen in de buurt van het gemiddelde; gemiddeld pasten Nijmegenaren in 2019 1,6 technische maatregelen en 1,8 sociaal
 • Voor de mate waarin bewoners preventieve maatregelen tegen inbraak en diefstal toepassen, scoort Nijmegen in de buurt van het gemiddelde. Nijmegenaren passen gemiddeld in 2019 gemiddeld 1,6 technische maatregelen (bijvoorbeeld buitenverlichting) en 1,8 sociaal preventieve maatregelen (bijvoorbeeld waardevolle spullen niet in de auto laten liggen) toe.
 • Ook voor het gebruik van preventieve buurtvoorzieningen (Burgernet, WhatsApp-buurtpreventie, buurt- of burgerwacht) scoort Nijmegen gemiddeld.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38