Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Openbare ruimte

Openbare ruimte buurt

 • In 2019 vindt 73% van de Nijmegenaren de buurt schoon. Dat percentage is de afgelopen jaren weinig veranderd. Opvallend is daarom dat ‘rommel/zwerfvuil’ in 2019 is gestegen naar de eerste plaats in de top tien van de met voorrang aan te pakken buurtproblemen volgens Nijmegenaren.
 • 83% vindt dat in de buurt weinig vernield wordt.
 • De tevredenheid van Nijmegenaren over aspecten van de openbare ruimte in de buurt is de afgelopen jaren niet sterk veranderd. Wel zijn er voor die tevredenheid flinke verschillen tussen deelgebieden in de stad.
 • Het aantal meldingen van burgers over de openbare ruimte is naar verhouding het hoogst in de wijken Stadscentrum, Benedenstad, Goffert, Ressen en Tolhuis.

Ruime meerderheid vindt buurt schoon

De Burgerpeiling 2019 laat het volgende zien:

 • Een ruime meerderheid van de Nijmegenaren vindt de eigen woonbuurt schoon (73%) en is tevreden over de groenvoorzieningen (68%) en de verlichting (81%) in de buurt.
 • Verder vindt een ruime meerderheid dat er weinig vernield wordt in de buurt (83%).
 • Over het onderhoud van de wegen in de buurt is ruim zestig procent tevreden.
 • Bij het percentage dat tevreden is over de speelvoorzieningen (59%), moet bedacht worden dat een grotere groep hier geen mening over heeft.


Figuur: oordeel van Nijmegenaren over aspecten van de openbare ruimte in de buurt. Bron: Burgerpeiling, O&S.

Sterke verschillen tussen stadsdelen

Het schoon zijn van de buurt

 • In Dukenburg is het aandeel bewoners dat de buurt schoon vindt het laagst (61% versus 73% gemiddeld), gevolgd door Lindenholt (65%), Nijmegen-Oud-West (65%) en Nijmegen-Nieuw-West (66%). In dezelfde stadsdelen ervaren relatief veel bewoners overlast van hondenpoep.
 • In 2019 is het aantal meldingen van burgers bij de gemeente over afval/vervuiling relatief hoog in Nijmegen-Centrum, Nijmegen-Oud-West en Dukenburg.

Vernieling in de buurt

 • In Nijmegen-Centrum, Nijmegen-Oud-West en Dukenburg is het aandeel bewoners dat vindt dat er in de buurt veel vernield wordt het hoogst (13-16% versus 8% gemiddeld).
 • In 2019 is het aantal meldingen bij de politie over vernieling naar verhouding het hoogst in Nijmegen-Centrum, gevolgd door Dukenburg, Nijmegen-Oud-West en Nijmegen-Midden.
 • Nijmegen-Centrum springt er negatief uit voor bekladding van muren en gebouwen, gevolgd door Nijmegen-Oud-West.

Groenvoorzieningen in de buurt
Circa een derde van het oppervlak van Nijmegen bestaat uit openbaar groen. In Dukenburg (45%) en Lindenholt (35%) is dat meer en in Nijmegen-Oud-West (8), Nijmegen-Centrum (11%) en Nijmegen-Nieuw-West (16%) duidelijk minder.

 • In Nijmegen-Oud-West is het aandeel dat tevreden is over de groenvoorzieningen duidelijk lager dan in de andere stadsdelen (52% versus 68% gemiddeld), gevolgd door Nijmegen-Centrum (61%).
 • Nijmegen-Oud-West en Lindenholt staan bovenaan voor het aandeel dat ontevreden is over het groenonderhoud in de buurt (14% versus 9% gemiddeld).
 • Nijmegen-Oud-West staat ook bovenaan voor het aandeel dat vindt dat er te weinig groen in de buurt is (19% versus 9% gemiddeld), gevolgd door Nijmegen-Centrum (15%) en Nijmegen-Noord (14%).
 • In 2019 is het aantal meldingen van burgers bij de gemeente over groen naar verhouding het hoogst in Dukenburg, met Lindenholt op de tweede plaats. Dit zijn ook de stadsdelen waar een relatief groot deel van het oppervlak uit groen bestaat.

Verlichting in de buurt

 • In Dukenburg is het aandeel dat tevreden is over de verlichting in de buurt lager dan in de andere stadsdelen (72% versus 81% gemiddeld).
 • In 2019 is het aantal meldingen van burgers bij de gemeente over straatverlichting naar verhouding het hoogst in Nijmegen-Noord en Nijmegen-Centrum, gevolgd door Dukenburg en Lindenholt.

Onderhoud van wegen in de buurt

 • In Nijmegen-Zuid is het percentage bewoners dat tevreden is over het onderhoud van wegen lager dan in de andere stadsdelen (47% versus 63% gemiddeld), gevolgd door Dukenburg (55%) en Nijmegen-Nieuw-West (56%).
 • In 2019 is het aantal meldingen van burgers bij de gemeente over wegen, paden en pleinen naar verhouding het hoogst in Nijmegen-Centrum en Dukenburg.

Over Nijmegen-Centrum komen bij de gemeente niet alleen relatief veel meldingen van burgers binnen over afval/vervuiling, straatverlichting en wegen/paden/pleinen, maar ook over verkeerslichten/-borden, straatmeubilair/paaltjes, parkeeroverlast, andere vormen van overlast (onder meer van personen en fietsen) en riolering/water. Dit heeft onder meer te maken met de centrumfuncties (winkelen, uitgaan). Hierbij aansluitend scoren de wijken Stadscentrum en Benedenstad naar verhouding hoog voor het aantal meldingen van burgers over de openbare ruimte (in 2019: 318 per 1.000 inwoners voor Stadscentrum en 412 per 1.000 inwoners voor Benedenstad). Ook Goffert (438), Ressen (308) en Tolhuis (247) scoren hoog. Voor Nijmegen in totaal ligt het aantal meldingen van burgers over de openbare ruimte in 2019 op 174 per 1.000 inwoners.

Rommel/zwerfvuil nummer 1 in top tien buurtproblemen

‘Rommel/zwerfvuil’ staat in 2019 op nummer 1 in de top tien van de met voorrang aan te pakken buurtproblemen volgens Nijmegenaren. Het is door 12% genoemd. Dat is meer dan bij de voorgaande metingen (6% in 2013 en 8% in 2015 en 2017). Dat is opvallend, want we zien geen daling van het percentage Nijmegenaren dat de woonbuurt schoon vindt. Onvoldoende groenonderhoud en knelpunten met betrekking tot het onderhoud van wegen staan op een gedeelde zesde plaats in de ranglijst van buurtproblemen (beide door 5% genoemd).
Hierbij aansluitend gaan veel Meld & Herstel meldingen van burgers bij de gemeente over afval en vervuiling (zie onderstaande figuur). Ook gaan veel meldingen over overlast, straatverlichting, groen en wegen/paden/pleinen. De meldingen over overlast gaan vaak over overlast door personen, gevolgd door overlast door fietsen. De meldingen over straatverlichting gaan vooral over defecte lampen. De meldingen over groen gaan het meest over bomen, gevolgd door plantsoenen. En de meldingen over ‘wegen, paden en pleinen’ gaan het meest over trottoirs/wandelpaden, gevolgd door wegen/pleinen. Over fietspaden komen minder meldingen binnen. In totaal kwamen er in 2019 circa 30.750 meldingen van burgers bij de gemeente binnen. Het aandeel meldingen dat via de Meld & Herstel app werd gedaan, steeg van 36% in 2016 naar 46% in 2019 (in 2017 is deze app vernieuwd).


Figuur: Top 10 meldingen over openbare ruimte door Nijmegenaren, 2018 en 2019. Bron: bestand van Meld & Herstel meldingen.

Opvallende verschillen tussen 2018 en 2019 zijn de volgende:

 • Het aantal meldingen van burgers over de openbare ruimte is gestegen van circa 28.700 naar circa 30.750. Het aantal meldingen over overlast door personen is het meest toegenomen. Verder is het aantal meldingen over straatverlichting, straatmeubilair/paaltjes en groen toegenomen. Dit sluit niet aan bij cijfers uit de Burgerpeiling. De ervaren overlast in de buurt en de tevredenheid over de straatverlichting en het groen in de buurt is de afgelopen jaren niet sterk veranderd.
 • Het aantal meldingen over parkeeroverlast is relatief sterk gedaald. De Burgerpeiling laat een vrij stabiel beeld zien voor de ervaren parkeeroverlast en de tevredenheid over de parkeergelegenheid in de buurt. Ook het aantal meldingen over trottoirs/ wandelpaden is relatief sterk gedaald.
 • Het aantal meldingen over de wijk Goffert is sterk toegenomen, van ruim 600 naar ruim 1.000 (toename meldingen over afval en vervuiling, groen, straatverlichting en overlast).

Een toe- of afname van het aantal meldingen hoeft niet direct te duiden op een verbetering of verslechtering. Andere zaken kunnen een rol spelen, bijvoorbeeld een groeiende bekendheid van de Meld & Herstel app en een toe- of afname van de meldingsbereidheid voor bepaalde zaken.

Bij de Burgerpeiling 2019 geeft 9% van de Nijmegenaren aan dat men zich in de vrije tijd voor het schoonhouden van de buurt inzet en geeft 5% aan dat men zich voor het groenonderhoud in de buurt inzet. In 2017 waren die percentages hetzelfde.

Stedenvergelijking: beeld openbare ruimte iets gunstiger

Ten opzichte van de benchmarksteden scoort Nijmegen in 2019 iets gunstiger voor:

 • Fysieke verloedering: 23% van de Nijmegenaren ervaart veel overlast van 1 of meer vormen van fysieke verloedering in de woonbuurt, versus gemiddeld 26% in de benchmarksteden.
 • Onderhoud van wegen, paden en pleintjes: 74% van de Nijmegenaren is het eens met de uitspraak “in de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden”, versus gemiddeld 70% in de benchmarksteden.
 • Tevredenheid over het groenonderhoud in de buurt: 76% van de Nijmegenaren is het eens met de uitspraak “in de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden”, versus gemiddeld 71% in de benchmarksteden.

Voor de tevredenheid over de verlichting en de speelplekken voor kinderen in de buurt is het beeld gemiddeld:

 • 82% van de Nijmegenaren is het eens met de uitspraak “in de buurt is het buiten goed verlicht”, versus gemiddeld 81% in de benchmarksteden.
 • 62% van de Nijmegenaren is het eens met de uitspraak “in de buurt zijn er goede speelplekken voor kinderen”, versus gemiddeld 61% in de benchmarksteden.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38