Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Duurzaamheid

Afval en grondstoffen

Er is in Nijmegen veel steun voor het zo hoogwaardig mogelijk inzetten van materialen en producten in de economie:

 • Zo staan Nijmegenaren in het algemeen positief ten aanzien van het hergebruik van materialen, en werken mee aan de aparte inzameling van diverse soorten huishoudelijk afval.
 • Het hergebruikpercentage neemt toe (72% met nascheiding) en Nijmegen behoort tot de steden met de minste hoeveelheid restafval per inwoner.

Houding en gedrag rond hergebruik en afval

Hergebruik van afvalstromen betekent het uitsparen van nieuwe grondstoffen, energiebesparing en kostenbesparingen:

 • Nijmegenaren hebben over het algemeen een positieve basishouding rond hergebruik van materialen.
 • Er is ook draagvlak om zo nodig een hogere prijs te betalen.


Figuur: Koopgedrag: houding en gedrag ten aanzien van hergebruik materialen (in procenten). Bron: gemeente Nijmegen, Peiling Duurzaamheid en Milieu, Stadspanel 2013 en 2017.

Hoe denken Nijmegenaren over afval en hergebruik?

 • Een ruime meerderheid van de Nijmeegse stadspanelleden koopt lang meegaande artikelen omdat dit beter is voor het milieu.
 • Minimaal een derde deel kiest regelmatig of vaak voor artikelen van gebruikt materiaal, aankoop van tweedehands spullen en klusmaterialen met milieukeurmerk.
 • Ongeveer 1 op de 10 laat consequent spullen repareren.
 • Ruim de helft van de panelleden (51% in 2017) is bereid zo nodig meer te betalen voor milieuvriendelijke gemaakte producten, d.w.z. producten waarbij minder energie en minder grondstoffen worden verbruikt (17% is hiertoe niet bereid).

De positieve houding rond hergebruik van materialen komt ook tot uitdrukking in de omgang met huishoudelijk afval:

 • Panelleden geven in grote meerderheid te kennen dat ze glas, plastic en oud papier gescheiden inleveren.
 • Ook bouwafval en gft-afval worden naar eigen zeggen goed ingeleverd.
 • Het zelf maken van compost van groenafval komt in beperkte mate voor (13% in 2017). Uiteraard spelen de aanwezigheid van een tuin en voldoende groenafval hierbij een rol.


Figuur: Inlevergedrag huishoudelijk afval (in procenten). Bron: gemeente Nijmegen, Peiling Duurzaamheid en Milieu, Stadspanel 2013 en 2017.

Hoe gaat het met huishoudelijk afval en hergebruik?

Dit is de kern:

 • De hoeveelheid huishoudelijk afval (ingezameld in Nijmegen) is gedaald van 77.600 ton in 2009 naar 67.300 ton in 2018 (minus 12%). Dit ondanks een behoorlijke bevolkingstoename.
 • De daling zit in de hoeveelheid restafval, via de Nijmeegse groene zak, maar vooral in de categorie grof restafval. Ook landelijk is deze afname te zien.
 • Het hergebruikpercentage in Nijmegen aan de bron (ingezameld, gebracht) is na 2014 gestegen, naar 70% herbruikbaar in 2018.
 • Het hergebruikpercentage inclusief nascheiding ligt de laatste jaren boven de 70%. Vooral ook door nascheiding van grof restafval en bouw- en sloopafval.
 • Het hergebruikpercentage van huishoudelijk afval is in Nijmegen in vergelijking met het landelijke beeld hoog. Landelijk ligt het hergebruikpercentage in 2017 gemiddeld op 56% (bron: milieucentraal.nl).


Figuur: Huishoudelijk afval: totaal ingezameld (kg), herbruikbaar (kg) en hergebruikpercentage. Bron: DAR Milieudiensten N.V.
* % hergebruik sinds 2014 inclusief ‘nascheiding’ van grof restafval en bouw- en sloopafval.

In onderstaande figuur zijn Nijmeegse inzamelresultaten te zien (de ‘afvalfracties’):

 • Nog steeds gaat naar verhouding een grote hoeveelheid huishoudelijk afval in de groene zak,  de dalende trend is afgevlakt.
 • De aparte inzameling van verpakkingen van plastic, blik en drankkarton speelt een belangrijke rol.
 • De inzameling van gft-afval, oud papier en glas is al langere tijd stabiel (papier licht dalend), de kilogrammen plastic-blik-drankkarton nemen behoorlijk toe.


Figuur: Ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval: hergebruik en restafval (x1000kg). Bron: DAR Milieudiensten N.V.
Overig hergebruik: textiel, klein gevaarlijk afval, wit/bruingoed, overig.

De totale hoeveelheid afval per inwoner ligt in Nijmegen enigszins lager dan in enkele andere vergelijkbare steden:

 • Samen met Leiden en Maastricht behoort Nijmegen tot de gemeenten met de kleinste hoeveelheden afval die per inwoner worden ingeleverd.
 • Ook het aandeel restafval (fijn -, grof huishoudelijk restafval en verbouwingsrestafval) daarbinnen is in onze stad relatief laag.
 • Nijmegen scoort dus gunstig rond huishoudelijk afval per inwoner.
 • De in de figuur getoonde 116 kg ‘huishoudelijk restafval' bestaat uit 87,5 kg ‘fijn huishoudelijk restafval’, 24,3 kg grof huishoudelijk restafval en 3,9 kg verbouwingsrestafval per inwoner (cijfers 2018, bron CBS Statline).


Figuur: Hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner: stedenvergelijking 2018. Bron: CBS.

Huishoudelijk restafval per inwoner (Nijmegen)

2018

Fijn huishoudelijk restafval

87,5 kg

Grof huishoudelijk restafval

24,3 kg

Verbouwingsrestafval

3,9 kg

Overig

0,1 kg

Tabel: Hoeveelheid huishoudelijk restafval, kilogram per inwoner in 2018. Bron: CBS.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38