Stads- en Wijkmonitor 2020

Hoofdopgaven

Samenvatting

Bronnen

 • Burgerpeiling, O&S, gemeente Nijmegen
 • Stadscentrummonitor, O&S, gemeente Nijmegen
 • Monitor Vestigingsklimaat, O&S, gemeente Nijmegen
 • Peilingen onder digitaal stadspanel, O&S, gemeente Nijmegen
 • Demografische Verkenningen 2018, O&S, gemeente Nijmegen
 • Waalsprongmonitor 2017, O&S, gemeente Nijmegen
 • Publieksonderzoeken gesubsidieerde podia 2015, O&S, gemeente Nijmegen
 • Metingen in kader van Evenementenmonitor, O&S, gemeente Nijmegen
 • Sportverenigingsmonitor, O&S, gemeente Nijmegen
 • Cliëntervaringsonderzoeken Wmo 2018, O&S, gemeente Nijmegen
 • Cliëntervaringsonderzoeken jeugdhulp 2017, O&S, gemeente Nijmegen
 • Het imago van Nijmegen. Metingen onder Nederlanders rond evenementenjaar 2016, O&S, gemeente Nijmegen
 • Notitie over informele sportgroepen in Nijmegen, 2013, O&S, gemeente Nijmegen
 • Onderzoek naar de effectiviteit van de subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, O&S in samenwerking met bureau Concernexperts, 2015, gemeente Nijmegen
 • Maatschappelijke opbrengst van schuldhulpverlening, 2016, gemeente Nijmegen
 • Burgerjaarverslag 2016, gemeente Nijmegen
 • Sociaal Statistisch Bestand 2018, O&S, gemeente Nijmegen
 • Werkers in de wijken (voor Wijkmonitor)
 • Leefbaarometer.nl (voor Wijkmonitor)
 • Diverse gemeentelijke statistieken, gemeente Nijmegen
 • Politiecijfers: geregistreerde misdrijven en incidenten
 • CBS Statline
 • Primos prognose, ABF
 • CBS/PBL bevolkingsprognose
 • Regionaal Inkomens Onderzoek, CBS
 • Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek, CBS
 • Maatwerktabellen VSO-kinderopvang, CBS
 • Gegevens/jaarverslagen gesubsidieerde culturele instellingen
 • Jaarverslagen van Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten / Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs
 • Gegevens over leefstijlen in Nijmegen, bureau Motivaction, 2019
 • Respons Evenementenmonitor
 • Cultuurkaart Nijmegen, Atlas voor gemeenten, 2017
 • Atlas voor gemeenten 2018, Stichting Atlas voor gemeenten, Utrecht
 • www.hendrikbeerda.nl
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2015, via atlasleefomgeving.nl
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Gemeente Nijmegen en ODRN, www.milieujaarverslag.nl
 • RIVM/atlas natuurlijk kapitaal
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie, gemeente Nijmegen, 2017
 • DAR Milieudiensten N.V.
 • EIB / energieleveren.nl
 • Energie In Beeld, Enexis, Liander en Stedin
 • Netbeheer Nederland (via waarstaatjegemeente.nl)
 • Registratiesysteem energielabels gebouwen, RVO
 • Kamer van Koophandel
 • Sprekende Cijfers Dynamis
 • IBIS
 • Locatus
 • PWE-Gelderland
 • LISA
 • Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland
 • ECORYS/Totta
 • UWV arbeidsmarktinformatie
 • HorecaDNA
 • MER-rapportage Nibud 2017
 • BUIG-benchmark
 • Atlas Sociale Verzekeringen
 • KION
 • DUO/Open Onderwijs Data
 • DUO/Leerplichtregistratie
 • www.onderwijsinspectie.nl
 • HAN
 • Landelijke Monitor Studentenhuisvesting/Apollo, ABF Research
 • KING, waarstaatjegemeente.nl
 • www.onderwijsincijfers.nl
 • Inlichtingenbureau
 • PIAAC, kernvaardigheden voor werk en leven
 • Landelijke Veiligheidsmonitor, Bureau Veiligheidsmonitor / CBS
 • GGD
 • E-MOVO, GGD Regio Nijmegen
 • Kindermonitor, GGD Gelderland Zuid
 • Gezondheidsmonitor (Volwassenen- en ouderenmonitor), GGD Gelderland-Zuid
 • Evaluatie Giro Gelderland 2016, HAN, 2016
 • Stevensloop 2016, HAN
 • Zevenheuvelenloop 2013, HAN
 • www.volksgezondheidenzorg.info
 • NOC*NSF
 • Lokale monitor wonen, VNG-realisatie/ABF
 • Citavista/Woononderzoeken, diverse jaren
 • Woningmarktcijfers.nl
 • Enserve
 • Entree
 • Corporatiegegevens
 • Prognose wonen met zorg, extramurale woonvormen, ABF 2017
 • Databank klimaatmonitor CROW
 • Visuele Verkeerstellingen (2008-2012), modeluitkomsten (2013-2016) RVMK Motorvoertuigen
 • Panteia, Huishoudens in de rode cijfers, 2015
 • Atlas Sociale Verzekeringen
 • Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat, Ecorys
 • Omslagpunten in de ontwikkeling van wijken, Ministerie BIZA, 2011
 • Vroegsignalering leefbaarheidsproblemen, methode en aanpak, RIGO en AvG, 2016
 • Pilot vroegsignalering leefbaarheid, Ministerie van BIZA, Rigo en AvG, 2016
 • compendiumvoordeleefomgeving.nl
 • RCP factsheet hittestress Rotterdam, gemeente Rotterdam 2011
 • opendata.nijmegen.nl
 • atlasleefomgeving.nl
 • gemeentelijke backoffice en dashboard sociaal domein
 • Arrangementenmonitor
 • Managementrapportage 2017, Regionaal Ondersteuningsbureau
 • WIZportaal sociale wijkteams
 • Klanttevredenheidsonderzoeken Stadswinkel
 • Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek KCC 2017
 • Data bezoek en contacten Stadswinkel, gemeente Nijmegen
 • Data bezoek en contacten Regionaal Archief
 • Overzicht bewonersinitiatieven Wijkmanagement
 • Jaarverslag rechtsbescherming 2017
 • Meldsysteem openbare ruimte Stadsbeheer
 • Registratie bureau belastingen
 • Havendienst Nijmegen
 • VIA Statistiek Ongevallen (op basis van BRON database van RWS)
 • www.buurtintegratie.nl
 • Evaluatie Vroegsignaleringsproject Op de rit, nov 2017, O&S, gemeente Nijmegen
 • Evaluatie Financieel Expert in de Wijk, mei 2018, O&S, gemeente Nijmegen
 • Evaluatie Regionaal leerlingvervoer Beuningen, Druten, Nijmegen en Wijchen, jan 2019, O&S, gemeente Nijmegen
 • Peutermonitor, gemeente Nijmegen
 • Dashboard onderwijskansen CBS
 • VSV-cijferportal
 • Landelijke monitor sociaal domein/Waar staat je gemeente.nl
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38