Stads- en Wijkmonitor 2020

Hoofdopgaven

Sociaal

Gezondheid en welzijn jeugd

Veel kinderen goed gezond, maar ook diverse aandachtspunten

Monitoronderzoek over Nijmeegse kinderen tot 12 jaar (Kindermonitor, laatste meting in 2017) laat zien dat 97% van de ouders de gezondheid van hun kind als goed bestempelt en dat 59% hun kind meestal weerbaar vindt. Bij 7% van de kinderen is er een verhoogd risico op psychosociale problemen, bij 83% is dat niet het geval; de overige 10% zit in het grensgebied.
Positieve ontwikkelingen t.o.v. 2013 zijn:

 • een lichte afname van de groep met een verhoogd risico op psychosociale problemen;
 • ouders zijn strenger op toekomstig alcoholgebruik;
 • meer kinderen hebben een gezonde start (moeder rookte niet en dronk geen alcohol tijdens de zwangerschap);
 • thuis wordt er minder gerookt waar het kind bij is;
 • meer ouders geven aan dat ze de buurt kindvriendelijk vinden.

Negatieve ontwikkelingen t.o.v. 2013 zijn:

 • meer kinderen hebben last van een ingrijpende gebeurtenis in hun leven;
 • minder ouders vinden hun kind meestal weerbaar;
 • minder ouders krijgen hulp van familie/bekenden bij het opvoeden van de kinderen.

Aandachtspunten zijn verder:

 • 9% van de kinderen beweegt weinig (is matig actief of inactief);
 • bij 16% van de 4- tot 12-jarigen is sprake van overgewicht (volgens de JGZ);
 • (faal)angst en onzekerheid zijn belangrijke punten van zorg van ouders met een kind op de basisschool.

Meeste jongeren gezond en gelukkig, maar ook aandachtspunten

Monitoronderzoek onder middelbare scholieren (E-MOVO, laatste meting 2015) laat zien dat 86% zich goed gezond voelt, 89% een rapportcijfer 7 of hoger geeft voor hoe gelukkig men zich voelt, 93% voldoende weerbaar is en circa driekwart lid is van een sportvereniging. Bij 5% zijn er aanwijzingen voor psychosociale problemen, bij 85% is dat niet het geval; de overige 10% zit in het grensgebied. Enkele positieve trends zijn: een afname van frequent schoolverzuim, roken, alcoholgebruik en een toename van het percentage dat zich goed gezond voelt. Wel spelen er diverse relatief nieuwe problemen, zoals sexting, cyberpesten en problematisch gamen en social mediagebruik.
Ruim driekwart van de jongeren sport wekelijks. Wel geldt dat circa de helft niet voldoet aan de norm gezond bewegen (minimaal 5 dagen per week minstens 1 uur).

Het aantal geregistreerde meldingen van jeugdoverlast was in 2018 en 2019 lager dan in de jaren daarvoor. In 2019 staat jongerenoverlast voor het eerst sinds jaren niet in de top 10 van belangrijkste aan te pakken buurtproblemen volgens Nijmegenaren. Het aantal verwijzingen van 12-17-jarigen naar bureau Halt is de laatste jaren afgenomen (van 158 per 10.000 12-17-jarigen in 2013 naar 84 in 2018). In de benchmarksteden ligt het aantal verwijzingen veel hoger (gemiddeld 147 per 10.000 12-17-jarigen in 2018). Het percentage 12-23-jarigen met een jeugdreclasseringsmaatregel is de laatste jaren tamelijk stabiel (0,4% in het eerste halfjaar van 2018, versus 0,5% gemiddeld voor de benchmarksteden).

Het percentage voortijdige schoolverlaters (stoppen met school zonder startkwalificatie) is na enkele jaren van toename weer afgenomen tot 2,4% in 2018/2019 (251 personen). Dat is iets lager dan in de benchmarksteden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38