Stads- en Wijkmonitor 2020

Hoofdopgaven

Duurzaam

Milieukwaliteit leefomgeving

Geluidsoverlast komt meer voor dan stankoverlast

Van de huishoudens ervaart 16% vaak geluidsoverlast in de buurt en 4% vaak stankoverlast (Burgerpeiling 2019). Deze percentages zijn de laatste jaren vrij stabiel. De belangrijkste redenen voor de geluidsoverlast zijn: buren of buurtgenoten en wegverkeer, gevolgd door bromfietsen of motoren en groepen jongeren op straat. De belangrijkste redenen voor de stankoverlast zijn: gft-containers/afvalbakken, wegverkeer, barbecue of open vuren en honden- en kattenuitwerpselen. Ten aanzien van de redenen die men voor geluids- en stankoverlast noemt, is er de laatste jaren weinig veranderd.

Meer hittestress in versteende gebieden

In dichtbebouwde buurten met weinig groen zijn beduidend hogere temperaturen gemeten dan in het omliggende landelijke gebied. Een deel van de huishoudens ervaart in de woning serieuze warmteoverlast. In 2017 geeft 18% van de Nijmegenaren aan regelmatig of vaak overlast van warmte in de woning te ondervinden. Hittestress komt het meest voor in Nijmegen-Centrum, gevolgd door Nijmegen-Zuid, Nijmegen-Oud-West en Dukenburg. De mate waarin hittestress ervaren wordt, hangt onder meer samen met de mate waarin de openbare ruimte en het private gebied (versteende tuinen) verhard zijn. In Nijmegen-Centrum is het percentage oppervlak dat verhard of bebouwd is het grootst, gevolgd door Nijmegen-Oud-West, Nijmegen-Zuid en Nijmegen-Midden.

Stabiel beeld voor tevredenheid over groen in woonbuurt

68% van de Nijmegenaren is tevreden over het groen in de woonbuurt (Burgerpeiling 2019). Dit percentage is de afgelopen weinig veranderd. In Nijmegen-Oud-West is dit percentage lager (52%), net als bij de voorgaande metingen. Dit stadsdeel staat bovenaan voor het aandeel dat vindt dat er te weinig groen in de buurt is (19% versus 9% gemiddeld), gevolgd door Nijmegen-Centrum (15%) en Nijmegen-Noord (14%). Nijmegen-Oud-West staat ook bovenaan voor het aandeel dat ontevreden is over het groenonderhoud in de buurt (14% versus 9% gemiddeld).
Het percentage Nijmegenaren dat ontevreden is over hoeveelheid groen in de buurt is licht gestegen naar 9% (versus 6% bij in 2015 en 2017). Het percentage Nijmegenaren dat ontevreden is over het groenonderhoud in de woonbuurt (9%) is de laatste jaren niet veranderd. Het percentage dat tevreden is over het groenonderhoud in de buurt is in Nijmegen wat hoger (76%) dan gemiddeld in de benchmarksteden (71%).
Bezoekers van het stadscentrum waardeerden het groen in de binnenstad in 2018 met een 6,2. Dat is vergelijkbaar met de score in 2016 (6,3) en hoger dan in 2012 (5,6).

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38