"Duurzame stad" is één van de over de hoofdopgaven in de bestuursperiode 2018-2022. In dit deel van de portal vindt u onderzoeksinformatie en statistieken over dit onderwerp.

 

Energieverbruik

Het totale gasverbruik in Nijmegen bij bedrijven is in de periode 2008-2017 flink gedaald (-28,5%). Het totale gasverbruik bij huishoudens is in die periode minder gedaald (-3,3%) en de laatste jaren weer gestegen. Kijken we naar het gasverbruik per woning, dan is het beeld voor de laatste jaren tamelijk stabiel: 1.160 m3 per woning in 2017, 1.190 in 2016 en 1.150 in 2015. In Nijmegen is het aandeel woningen met minimaal een energielabel A hoger dan gemiddeld in de benchmarksteden.

Het totale elektriciteitsverbruik in Nijmegen bij bedrijven is in de periode 2008-2017 met 7,2% gedaald. Het totale elektriciteitsverbruik bij huishoudens is in 2017 een fractie hoger dan in 2008 (+0,6%). Kijken we naar het elektriciteitsverbruik per woning, dan zien we een daling van 2.900 kWh in 2010 naar 2.470 kWh in 2017 (-15%). In Nijmegen is het elektriciteitsverbruik per woning lager dan gemiddeld in de benchmarksteden.

In 2017 zijn er in Nijmegen ruim 4.600 woningen met een zonnestroominstallatie (6% van de 81.000 energie-aansluitingen voor kleinverbruik). Dat is meer dan gemiddeld in de benchmarksteden.

 

Afvalscheiding

Nijmegen doet het goed in afvalscheiding. Het hergebruikpercentage voor huishoudelijk afval steeg naar 69% in 2017 (exclusief nascheiding). Landelijk ligt het hergebruikpercentage op 56%. De hoeveelheid huishoudelijk restafval is in Nijmegen veel lager dan in de benchmarksteden (91 kg per huishouden in Nijmegen, tegenover163 kg gemiddeld voor de benchmarksteden).

 

Duurzame mobiliteit

In 2017 geeft bijna twee derde van de Nijmegenaren die in de stad werken aan met de fiets naar het werk te gaan. En ongeveer hetzelfde aandeel gaat met de fiets naar de binnenstad. Daarmee is het fietsgebruik van Nijmegenaren voor deze doeleinden in de periode 2013-2017 gestabiliseerd. De waardering voor de bereikbaarheid met de fiets is de laatste jaren gestegen: bij Nijmegenaren van 7,6 in 2011 naar 8,1 in 2017 en bij bezoekers van de binnenstad van 7,7 in 2016 naar 8,2 in 2018. De waardering voor de bereikbaarheid met de fiets binnen de stad is hoger dan de waardering voor de bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer. Ook zijn Nijmegenaren meer tevreden over het onderhoud van de fietspaden dan over het onderhoud van de wegen voor het autoverkeer. Verbetering van fietspaden is één van de meest genoemde redenen van de vooruitgang van de stad in de afgelopen jaren. De waardering voor de fietsstallingsmogelijkheden in het centrum is de laatste jaren fors gestegen, van 6,1 in 2012 naar 7,5 in 2018.

In 2017 is een ruime meerderheid van de Nijmegenaren tevreden over het openbaar vervoer in de buurt (78% tevreden, 6% ontevreden). Bewoners van Nijmegen-Centrum zijn het meest tevreden, in Lindenholt, Nijmegen-Midden en Nijmegen-Oost is de tevredenheid lager.

 

Milieukwaliteit leefomgeving

De mate waarin Nijmegenaren geluids- en stankoverlast in hun woonbuurt ervaren is de laatste jaren weinig veranderd. Geluidsoverlast komt veel meer voor dan stankoverlast. Buren of buurtgenoten en verkeerslawaai blijven de meeste genoemde redenen hiervoor.

In Nijmegen voldoet de luchtkwaliteit aan de wettelijke normen. Impact van schadelijke stoffen is er vooral rond de grotere stadswegen.

Van de Nijmegenaren ondervindt 18% regelmatig of vaak overlast van warmte in de woning. In de meer versteende stadsdelen komt dit meer voor.

De tevredenheid over het groen in de woonbuurt is toegenomen. In Oud-West zijn relatief veel bewoners ontevreden over de hoeveelheid groen in de buurt.