• Met voltooien van de Nevengeul en het eiland Veur-Lent heeft Lent een nieuwe aangezicht gekregen.

  • Door meer variatie in woningtype, huur of koop en prijs worden andere groepen bewoners aangetrokken.

De wijk Lent maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Noord. Het voormalige tuindersdorp is inmiddels een stedelijke woonwijk geworden. Rondom de oude dorpskern ligt het nieuwe woongebied Visveld. De stedenbouwkundige opzet van de verschillende deelgebieden laat de geschiedenis van het gebied goed zien. In de oudere delen zoals de Hoge Bongerd, De Schans en het dorp Lent zijn historische linten zichtbaar. In de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn de terreinen hiertussen volgebouwd met overwegend laagbouwwoningen. In de Vossenpels en in het buitengebied rond de dijken domineren de kavels van tuinders. In de loop van de jaren zijn hier ook veel vrijstaande woningen op overwegend grote percelen gebouwd. De recent gereedgekomen woonbuurten tenslotte hebben een duidelijk planmatige opzet.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig beeld, en laten enkele positieve ontwikkelingen zien. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Lent tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.