• Het Limosterrein is een veelgebruikt park in de buurt.

  • De aansluiting van het AZC bij de wijk is steeds beter.

De wijk Hengstdal maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oost. Na de ontmanteling van de vestingwerken ontstond er hier bebouwing langs bestaande veldwegen. Daarna werd het gebied vanaf WOI tot in de jaren zestig meer planmatig bebouwd. Woningbouwcorporaties hebben een belangrijke rol gespeeld, er ontstond een bijzondere menging van woningbouwcomplexen met particuliere woningen. Het naoorlogse Hengstdal is ontworpen door de Nijmeegse stedenbouwkundige Pouderoyen, met een bijzondere vervlechting van landschap en stedenbouw. Een opvallende volksbuurt in het noorden van Hengstdal is het 'Rooie Dorp'. Aan de westkant van Hengstdal is het Limoskazerne-terrein omgevormd tot een woongebied.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat zijn binnen Nijmegen gemiddeld en stabiel. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot de 'hogere middenklasse' van de Nijmeegse woningmarkt.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.