• Bewoners onderhouden zelf boomspiegels en plantvakken, en realiseren zo een hoger kwaliteitsniveau van groen.

  • De impact van verkeersstromen richting RU en UMC op het woon- en leefklimaat in de woongebieden blijft een risico.

De wijk Heijendaal maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden. Het oppervlak wordt grotendeels ingenomen door universiteit, hoge school en ziekenhuis. Binnen Heijendaal ligt ook park Brakkenstein. Een deel van de woningen is in de negentiger jaren van de vorige eeuw gebouwd op het terrein van het voormalige Canisius-Wilhelmina-ziekenhuis (‘Park Heijendaal’). De rest van de woningen is gelegen aan de wijkranden en bestaat vooral uit vooroorlogse laagbouwwoningen. Ook zijn er studentencomplexen aanwezig.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Heijendaal tot de 'hogere middenklasse' van de Nijmeegse woningmarkt.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.