• Rustige woonomgeving met duidelijke drukkere gebieden nabij de sportvoorzieningen, studentenhuisvesting en de middelbare school.

  • Er zijn verkeers- of verkeersveiligheidsproblemen rondom Dalmarasweg.

Groenewoud maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oost. Vooral door het open gebied ten zuiden van de d'Almarasweg, de Albertinum-kloostertuin en volgroeide particuliere tuinen is het een groene wijk. Er zijn drie karakteristieke deelgebieden. Ten eerste een gebied tussen Groenewoudseweg en spoorkuil met herenhuizen in lintbebouwing en een gedeelte met bijzondere bebouwing zoals NS-station en brandweerkazerne. Daarnaast de eigenlijke woonwijk, daterend uit de jaren 1956-1966. Het eerste bouwplan droeg de naam Albertinum, daarna wijzigde de naam in Groenewoud. Het gaat om een variatie van bungalows en rijwoningen, en ook enkele blokken met etagewoningen. Er staat veel laagbouw in de koopsector, vaak voorzien van platte daken. Tenslotte bestaat Groenewoud ook uit enig landelijk gebied en bos.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Groenewoud tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.