• Eigenwijze wijk met een sterke eigen identiteit en zeer actief bewonersplatform.

  • In sommige straten heeft verkamering een duidelijke impact op de leefbaarheid.

Bottendaal is een grotendeels 19de-eeuwse wijk binnen stadsdeel Nijmegen-Oost, met een hoge bebouwingsdichtheid en vaak kleine tuinen. Veel woningen zijn inmiddels gerenoveerd. Door de typische bebouwing, de functiemenging en de gerealiseerde stadsvernieuwingsprojecten levert de wijk een sterk gevarieerd beeld op. De Burghardt van de Berghstraat functioneert als voorzieningencentrum. In Bottendaal bevinden zich daarnaast nogal wat werkfuncties. De wijk dient als broedplaats voor kleine startende bedrijven, vaak op binnenterreinen. Op de plaats van een voormalige drukkerij is een buurtparkje aangelegd. Het terrein van de Dobbelmanfabriek is herontwikkeld met woningbouw en ook buurtfuncties.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een stabiel en gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Bottendaal tot het 'hogere middensegment' van de Nijmeegse woningmarkt.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.