• De zelfredzaamheid is hier groter dan gedacht. Door het 1 op 1-contact met de buren, dat hier goed functioneert.

  • In Biezen is er relatief veel begrip voor (overlast van) bedrijfsterreinen, heel ander dan in bijvoorbeeld Hees.

De wijk Biezen hoort bij stadsdeel Nijmegen-Oud-West. Hier ligt de oude uitvalsweg Voorstadslaan tussen een aantal buurten. Naast het Waterkwartier, tussen 1910 en 1940 als sociale woningbouw ontstaan, zijn er kleinere karakteristieke wijkdelen te onderkennen. Zo is het gebied tussen de Marialaan, Voorstadslaan en Krayenhofflaan in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw bebouwd. Het openbare groen is op de meeste plaatsen beperkt. In de loop van de jaren zijn in de wijk herstructureringen doorgevoerd. Aan de westzijde is Park West gerealiseerd. Het gebied tussen Biezen en de Waal(haven) kende vooral bedrijvigheid, en wordt herontwikkeld tot woongebied en diverse (stedelijke) voorzieningen.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat zijn hier sinds 2014 prima (gemiddeld) en maken al langere tijd positieve ontwikkelingen door. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Biezen tot het 'lagere middensegment' van de Nijmeegse woningmarkt. Voor de gemeente Nijmegen is deze oude stadswijk een aandachtsgebied vanwege leefbaarheidsrisico’s.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.