Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Sociale omgeving en participatie

De Burgerpeiling laat zien dat in Nijmegen de mate van zelfredzaamheid weliswaar hoog is (90%), maar tevens dat deze beduidend lager is bij 75+ en laagst opgeleiden. Bij 75+ is er ook enige daling. Een minderheid van 8 tot 10% ervaart sociale problematiek in de zin van te weinig contacten, eenzaamheid en/of niet gelukkig zijn. Opvallend is de toename in de Burgerpeiling van het aandeel mensen dat vindt dat ze te weinig contacten heeft (van 6 naar 10%) en vooral bij de groepen van niet-westerse herkomst (van 11 naar 22%).
Eén op de tien mensen ontvangt mantelzorg of overige hulp uit de omgeving, bij 75+ers ruim een kwart. In totaal lijkt de afhankelijkheid van zorg en hulp en daarbinnen de stapeling licht toegenomen.

Net als in 2013 blijkt dat meer dan de helft van de mensen zich op één of meerdere manieren inzet via vrijwilligerswerk, mantelzorg of werkzaamheden voor de buurt; daaronder zijn veel ouderen en mensen die zelf ook hulp nodig hebben. Bovendien is een aanzienlijk deel van de ondervraagden bereid tot inzet of - als men zich al inzet - tot extra inzet voor anderen. Iets langer geleden is participatie ook op andere manieren onderzocht. Op basis van aangetroffen leefstijlen zijn in de Nijmeegse bevolking groepen aan te wijzen die mogelijk meer geneigd zijn om zich actief op te stellen in de buurt en zich in te zetten voor de maatschappij.

Met betrekking tot de waardering van de eigen buurt is het algemene beeld dat mensen hoge rapportcijfers geven, zij het iets minder hoog dan twee jaar geleden, en dat ook het verantwoordelijkheidsgevoel voor, en de gehechtheid aan de buurt hoog zijn en blijven. De waardering van het sociale klimaat in de wijken is afgelopen twee jaar hetzelfde gebleven, de jongerenoverlast was tussen 2011 en 2013  teruggelopen, maar is daarna stabiel gebleven.