Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Onderwijs

Onderwijs, onderwijsinstellingen en onderwijsvolgenden drukken een sterk stempel op Nijmegen: in de stad volgen 80.000 kinderen en jongeren onderwijs.
De Radboud Universiteit en de Hoge School Arnhem Nijmegen kleuren de stad, waarbij studerenden tot ver buiten Nijmegen gefaciliteerd worden. Maar ook het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs heeft een belangrijke functie.

Naast inzicht in de omvang van de onderwijsstromen in Nijmegen is hier ook een beeld van de kwaliteit (van scholen en leerlingen) en het bestrijden van achterstanden en het ontwikkelen van talenten te vinden. Daarbij zowel positieve constateringen als aandachtspunten:

  • Meer dan 90% van de Nijmeegse peuters wordt getest op ontwikkelingsrisico, als zo'n risico aanwezig is bezoekt het overgrote deel een peutergroep
  • Het aandeel kinderen in het basisonderwijs met een lage startkans neemt nog steeds af. Toch zijn er 6 scholen waar meer dan 30% van de leerlingen zo'n lage startkans heeft
  • Nijmeegse vo-scholieren zitten vaak op havo/vwo, slaagresultaten op het voortgezet onderwijs zijn de meeste jaren bovengemiddeld
  • Het aantal voortijdig schoolverlaters op het mbo is in de periode tot 2014/2015 flink gedaald. Het ligt wel nog steeds boven het landelijk gemiddelde, net als in veel andere steden
  • Kwetsbare groepen komen geconcentreerd in bepaalde wijken en stadsdelen voor. Daarbij is ook vaak sprake van samenhang tussen onderwijsrisico's en kwetsbaarheid op andere terreinen als werk, inkomen of zorg.