Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Mobiliteit

Op het gebied van verkeer en vervoer hebben zich de afgelopen jaren een aantal positieve ontwikkelingen voorgedaan. De ingebruikname van de nieuwe brug ‘De Oversteek’ en doorstroomroute S100 betekent een grote verandering van de hoofdverkeersinfrastructuur. De druk op de oude Waalbrug wordt verlicht, hoewel de Oversteek nog niet zoveel gebruikt wordt als de Waalbrug. Mede door de nieuwe invalsweg is de waardering voor de bereikbaarheid van de stad met de auto in 2015 toegenomen. Daarnaast is de tevredenheid over de bereikbaarheid binnen de stad met auto, fiets en openbaar vervoer groeiende. De ontwikkelingen rond bereikbaarheid van en binnen de stad zijn dus gunstig. Wel nam in 2016 de  waardering af voor de bereikbaarheid van bedrijfslocaties voor vrachtverkeer, vermoedelijk door het sluiten van de Waalbrug voor zware vrachtwagens. Hoewel de verkeersproblematiek voor Nijmegenaren nog steeds op nummer één staat van met voorrang aan te pakken problemen, wordt dit door minder mensen genoemd.

Een ander stadsprobleem dat in belang afneemt, is parkeren. Bezoekers oordelen dan ook veel gunstiger over de parkeercapaciteit in de binnenstad. De waardering voor de parkeertarieven is groeiende, maar nog altijd onvoldoende. Hiermee samenhangende gebeurtenissen zijn het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad (o.a. parkeergarage Keizer Karel) en het lage tarief in de avonduren in parkeergarages. Waarschijnlijk hierdoor is het aandeel stadscentrumbezoeken dat met de auto wordt afgelegd in 2015 wat toegenomen.

Het beeld rond parkeergelegenheid in de buurt verschilt per stadsdeel; in het Centrum zijn de ontwikkelingen positief, waarschijnlijk door het avondparkeren en het groter aantal parkeerplaatsen voor bezoekers sinds 2013. In Nijmegen-Noord zijn bewoners minder tevreden geworden, mogelijk door toenemende parkeerdrukte rond het nieuwe station Nijmegen-Lent. Het beeld rond verkeersoverlast is gemengd. In 2013 was de verkeersoverlast in alle stadsdelen afgenomen, maar deze ontwikkeling zet niet in alle stadsdelen door. Met name in Noord en Zuid werd juist meer verkeersoverlast ervaren.

Het gebruik van de fiets voor vervoer binnen de stad is onverminderd hoog. Nijmegenaren die in de stad werken gaan nog vaker met de fiets naar het werk, hoewel het autogebruik niet afneemt. Ook voor stadscentrumbezoeken nemen Nijmegenaren meestal de fiets, hoewel dit ten opzichte van 2013 niet is toegenomen. Nijmegenaren zijn de afgelopen jaren tevredener geworden over de fietsstallingsmogelijkheden in de binnenstad, waarschijnlijk onder meer door de opening van de ondergrondse fietsenstalling op Plein1944. Alleen op koopavond is – zoals eerder opgemerkt - het fietsgebruik afgenomen.

Naast het onverminderd hoge fietsgebruik zijn meer positieve ontwikkelingen op het vlak van duurzame mobiliteit. Ten opzichten van 2013 zijn Nijmegenaren in 2015 tevredener over het openbaar vervoer in hun buurt. Ook is het aandeel ‘schone’ auto’s in Nijmegen in de afgelopen jaren toegenomen. Een andere verduurzaming van autogebruik is het gebruik van deelauto’s; zo’n 8% van de Nijmegenaren zegt hiervan gebruik te maken.