Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Duurzame stad

Draagvlak
Veel Nijmegenaren ondersteunen de principes van een duurzame stad en tonen bereidheid hieraan mee te werken. Er is behoorlijk draagvlak voor een duurzamer economisch systeem, zoals circulaire economie en deeleconomie. En ook voor duurzamer gedrag door het eigen huishouden, zoals het omgaan met grondstoffen en afval. Het energieverbruik door particulieren blijft afnemen. Winst is te behalen in de energieprestaties van veel woningen.

Energieverbruik
In de periode 2008-2015 daalde het gas- en elektriciteitsverbruik in de stad - particulier plus zakelijk - met 16,7%.
De opkomst van lokaal geproduceerde duurzame energie zet door, hoewel het nog altijd een klein aandeel betreft. Energieproductie is momenteel ruimtelijk onevenwichtig: vooral in de ‘betere wijken’ wordt zonnestroom geproduceerd.
Het lokale warmtenet (gevoed met duurzame energie) is inmiddels van betekenis in onze stad.
Ten opzichte van de benchmarksteden scoort Nijmegen in de buurt van het gemiddelde voor energieverbruik van huishoudens, het opwekken van zonne-energie en de energielabels van woningen.

Afvalscheiding
Nijmegen doet het goed in afvalscheiding. Het hergebruikpercentage steeg naar 70% in 2015. De hoeveelheid (niet herbruikbaar) restafval per huishouden is in Nijmegen een stuk lager dan in de meeste benchmarksteden (129 kg in Nijmegen, tegenover 213 kg gemiddeld voor de benchmarksteden).

Fietsgebruik
Het fietsgebruik in de stad is na een periode van stijging gestabiliseerd (Burgerpeiling 2015). De scores voor de bereikbaarheid per fiets zijn gunstig. En Nijmegenaren zijn meer tevreden over het onderhoud van de fietspaden dan over het onderhoud van de wegen voor het autoverkeer.

Leefomgeving
In vergelijking met 2013 meten we in 2015 weinig verandering in de mate waarin Nijmegenaren in de buurt geluids- en stankoverlast ervaren en in de redenen daarvoor. Geluidsoverlast komt veel meer voor dan stankoverlast. Buren of buurtgenoten en verkeerslawaai zijn de meeste genoemde redenen hiervoor. Er zijn in 2014 in de stad geen overschrijdingen meer van de wettelijke normwaarden voor fijnstof en stikstofdioxide, behalve dan door de scheepvaart op de Waal.
In Nijmegen-Noord nam de tevredenheid over de hoeveelheid groen en over het onderhoud van het groen in de periode 2013-2015 opvallend af.

Meer informatie vindt u door te klikken op de onderwerpen op deze pagina. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u ook bij onderzoeksinformatie programma's kijken (duurzaamheid en milieu, mobiliteit).