Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Stad die werkt en leert

Banen en werkloosheid
Vanaf 2011 zien we een dalende trend voor het aantal banen in Nijmegen (inclusief zelfstandigen), van 99.922 naar 96.544 in 2016. In 2015 was er sprake van een lichte opleving, die in 2016 weer door een sterkere daling werd gevolgd. Bij deze cijfers moet bedacht worden dat veel Nijmegenaren buiten de stad werken (circa 35.000). Nadat de werkloosheid in Nijmegen door de economische crisis bijna verdubbeld was, meet het CBS vanaf 2014 een daling.
Voor de komende jaren wordt een groei van het aantal banen verwacht richting de 100.000 in 2020. Ook de beroepsbevolking zal licht toenemen.

De banenontwikkeling in de afgelopen jaren was wat betreft werknemersbanen tot aan 2015 in Nijmegen slechter dan in de benchmarksteden. De groei van het aantal ZZP-ers bood enig tegenwicht. Als we de zelfstandigen meerekenen telt Nijmegen naar verhouding wat minder banen in de stad, maar de bereikbaarheid van banen vanuit de stad is relatief groter. De werkloosheid ligt in Nijmegen op een voor de benchmarksteden gemiddeld niveau.

Vestigingsklimaat
In 2016 waarderen ondernemers en instellingen het ondernemersklimaat in de stad met een 6,7. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2014 (6,5). De waardering voor de directe bedrijfsomgeving (7,1) is na een terugval weer terug op het niveau van 2010.
De krapte op de arbeidsmarkt - het aantal vacatures ten opzichte van het aantal werkzoekenden - is tussen 2015 en 2016 toegenomen. Alleen voor verpleegkundigen is de arbeidsmarkt zeer krap (meting derde kwartaal 2016). Voor diverse andere beroepsgroepen was de arbeidsmarkt nog zeer ruim.

Opleidingsniveau beroepsbevolking
De helft van de Nijmeegse beroepsbevolking is hoog opgeleid. Dat is een groter aandeel dan gemiddeld in de benchmarksteden (43%). Veel studenten op de universiteit blijven na hun studie in Nijmegen wonen.
De laatste jaren is het aantal universitaire studenten niet sterk veranderd. Wel bleef het aantal HBO-studenten groeien. In totaal zitten er nu richting de 42.000 studenten op de Radboud Universiteit en het Nijmeegse deel van de HAN.
Opleidingsniveau is een belangrijke indicator voor kansen op de arbeidsmarkt. In Nijmegen is het werkloosheidspercentage onder de laagopgeleide personen (personen zonder startkwalificatie) vier keer hoger dan onder de mensen met een hoge opleiding.

Onderwijs
Begin 2017 zijn enkele scholen als zwak gekarakteriseerd. Daar staat tegenover dat de helft van de Nijmeegse VO-scholen het predicaat “excellent” heeft.
In het basisonderwijs is het aandeel kinderen met een lage startkans de laatste jaren verder gedaald. En Nijmegenaren in het middelbaar beroepsonderwijs zijn opleidingen op steeds hoger niveau gaan volgen. Het aandeel op niveau 1 (geen startkwalificatie) is heel laag; slechts een paar procent.
Voor de komende jaren wordt een lichte toename van het aantal HBO- en WO-studenten voorzien (een groei van 2% in de periode 2015/2016-2023/2024).

Meer informatie vindt u door te klikken op de onderwerpen op deze pagina. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u ook bij onderzoeksinformatie programma´s kijken (economie en werk, onderwijs).