Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Woon- en groeistad

Bevolkingsontwikkeling
Het aantal inwoners groeide de laatste jaren fors, van 166.382 op 1 januari 2013 naar 172.096 op 1 januari 2016 (+3,4%). Die groei was sterker dan in de benchmarksteden (gemiddeld +2,1%). Ook in 2016 nam het inwonertal weer toe (tot 173.600 begin 2017). De belangrijkste bijdrage aan de groei komt de laatste jaren van vestigingen vanuit het buitenland (onder meer mensen met een vluchtelingenachtergrond). Bevolkingsprognoses laten een verdere groei van Nijmegen zien, naar tussen de 180.000 en 187.000 in 2025.
De afgelopen jaren groeide het aantal in Nijmegen wonende studenten, onder meer door de sterke groei van het aantal HBO-studenten in Nijmegen. Wel gaan sinds de invoering van het nieuwe leenstelsel voor studenten minder startende bachelor studenten op kamers wonen. Tegelijk groeit het aantal internationale studenten, dat hier woonruimte nodig heeft.

Wonen
In de jaren 2012 t/m 2016 werden meer nieuwbouwwoningen opgeleverd dan in de jaren daarvoor, en ook meer dan in de meeste benchmarksteden. In 2016 is het aantal opgeleverde woningen verder toegenomen, naar circa 1.200. En voor 2017 wordt een nog hoger aantal van 2.000 nieuwe woningen verwacht. Deze groei heeft onder meer te maken met de stijging van de woningnieuwbouw in Nijmegen-Noord. In Noord werden vooral laagbouwwoningen en meer koopwoningen gebouwd, in de rest van de stad vooral etagewoningen en meer huurwoningen.
Na het dieptepunt in 2013 is de markt voor de koopwoningen flink aangetrokken. Binnen de huurwoningmarkt nam het aantal scheefwoners af: in 2015 werd 16% van de betaalbare huurwoningen bewoond door mensen met een hoger inkomen, tegenover een kwart in 2012. Wel is er nog steeds krapte op de huurmarkt. Het percentage van het inkomen dat huurders kwijt zijn aan wonen nam in de periode 2012-2015 toe; bij huishoudens in koopwoningen was dat niet het geval.
WoOn 2015 (woononderzoek) laat zien dat er in Nijmegen nog steeds een aanzienlijke woningbehoefte is. Ten opzichte van 2012 is er sprake van een lichte behoefteverschuiving van etagewoningen naar laagbouw en een veel sterkere beweging van huur naar koop.
In 2015/2016 is de spanning op de woningmarkt voor studenten afgenomen. Nijmegen staat niet meer heel hoog in de ranglijst van krapste studentenwoningmarkten (8e plaats in 2015/2016).

Woonaantrekkelijkheid
Nijmegen scoort gunstig als het gaat om de woonaantrekkelijkheid. De waardering van Nijmegenaren voor hun stad en woonbuurt is de laatste jaren ongeveer gelijk gebleven (gemiddelde rapportcijfers in 2015: 7,6 respectievelijk 7,4). De verschillen in leefbaarheid tussen de wijken worden kleiner. Wel zijn er zorgen over kwetsbare buurten.
Bij de vraag naar aan te pakken buurt- en stadsproblemen noemden de Nijmegenaren in 2015  uiteenlopende zaken, zonder echte uitschieters. Bij de metingen daarvoor (2011 en 2013) sprongen de slechte bereikbaarheid/verkeersdoorstroming en de criminaliteit er nog uit. Op beide punten is er sprake van forse veranderingen. Het oordeel over de bereikbaarheid is fors verbeterd, vooral door de opening van de nieuwe stadsburg in november 2013. Het aantal geregistreerde vermogensdelicten is de afgelopen jaren afgenomen, vooral het aantal woninginbraken.
Bij ondernemers en instellingen is de waardering van het woon- en leefklimaat in Nijmegen in 2016 hoger dan bij alle voorgaande metingen (7,5).

Meer informatie vindt u door te klikken op de onderwerpen op deze pagina. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u ook bij onderzoeksinformatie programma´s kijken (bevolking, wonen, mobiliteit, veiligheid).