Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Sport

Na de sterke groei van de sportdeelname bij de volwassenen Nijmegenaren in de periode 2009-2013 laat 2015 een stabilisatie zien. De groei tot 2013 had vooral te maken met de sterke groei van het aantal wandelaars, fietsers en hardlopers en met de toename van het ongeorganiseerde sporten. Bewegingsarmoede onder volwassenen komt het meest voor bij lager opgeleiden.

Bij de Nijmeegse basisschoolkinderen is het percentage dat voldoende beweegt, en ook het percentage sportclubleden, in de periode 2009-2013 afgenomen. Tegelijk is het verschil tussen de wel- en niet-aandachtsgebieden voor de mate van bewegen door basisschoolkinderen kleiner geworden. Bewegingsarmoede komt vaker voor bij basisschoolkinderen met laag opgeleide ouders.

Onder de middelbare scholieren is het percentage sportclubleden in de periode 2012-2015 ongeveer gelijk gebleven en even hoog als bij de basisschoolkinderen. Wel daalde in die periode het aandeel middelbare scholieren dat minimaal 5 dagen per week minstens 1 uur sport en beweegt. Vmbo-leerlingen zijn minder vaak lid van een sportvereniging dan havo/vwo-leerlingen, maar voor sporten buiten verenigingen en sportscholen om is er geen verschil tussen deze groepen leerlingen.

Ten opzichte van de benchmarksteden wordt er in Nijmegen naar verhouding veel aan sporten en bewegen gedaan. Hardlopen en wandelen worden in Nijmegen meer dan gemiddeld beoefend.

In 2013 is de laatste meting in het kader van de sportverenigingsmonitor uitgevoerd (in 2017 vindt een nieuwe meting plaats). Daaruit bleek dat het aantal leden bij de meeste sportverenigingen op peil gebleven was. Ten opzichte van 2009 waren er meer sportverenigingen met financiële knelpunten en waren er minder verenigingen met een tekort aan vrijwilligers. Wel was de behoefte aan extra vrijwilligers nog steeds groot.
In 2012 is onderzoek uitgevoerd naar de deelname aan informele sportgroepen. Daaruit bleek dat er bij deze groepen weinig behoefte was aan ondersteuning door de gemeente.

De Nijmeegse loopevenementen trekken nog steeds veel (hard)lopers. Veel Nijmegenaren hebben de speciale sport- en beweegevenementen in 2016 bezocht en de waardering voor deze evenementen is hoog. Diverse Nijmeegse sportteams spelen op het hoogste of één na hoogste competitieniveau.